LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS 4.0 – 5.5

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS 5.5 – 6.5

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay

LỊCH CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 18h00 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 19h30 thứ 3 ngày 08/10/2019 Đăng ký ngay