[mwai_chat start_sentence=”Xin chào! Bạn cần giúp gì?” text_input_placeholder=”Nhập câu hỏi” fullscreen=”true”]